Zpět

Časování slovesa být = to be
 

I am já jsem I am not já nejsem
you are ty jsi you are not ty nejsi
he is on je he is not on není
she is ona je she is not ona není
it is ono je it is not ono není
we are my jsme we are not my nejsme
you are vy jste you are not vy nejste
they are oni jsou they are not oni nejsou

 
Zkrácené tvary se používají častěji: I am = I'm, you are = you're, he is = he's, are not = aren't, is not = isn't
 
Otázku utvoříme otočením slovosledu:

Příklad: We are in the garden. My jsme na zahradě.
  Are we in the garden? Jsme na zahradě?

 
Používání členů:
Angličtina má před podstatnými jmény konkrétními většinou člen určitý nebo neurčitý.
 

člen neurčitý = a – dáváme ho před podstatné jméno začínající souhláskou
  an – dáváme ho před podstatné jméno začínající samohláskou
Příklad: a camera, an apple

Člen neurčitý dáváme tehdy, jestliže blíže neurčujeme o jaké podstatné jméno se jedná, jedná se o „nějaké jablko“. Pokud se jedná o věc již známou, dáme před podstatné jméno člen určitý.
 

člen určitý = the
Příklad: the camera, the apple

Před souhláskou čteme [ðə], před samohláskou [ði:].

Zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet